O školce

O školce

Představujeme naši školu

Představujeme naši školu

Mateřská škola "Obláček", Šebelova 874, Praha 9, Černý Most II. je v provozu od 10.4.1995. Od 1.1.2001 je MŠ v právní subjektivitě. Mateřská škola leží v těsné blízkosti ZŠ Generála Janouška. Jedná se mateřskou školu s 9-ti třídami, z čehož je 8 tříd běžných a 1 třída speciální, která byla zřízena v roce 1997. Kapacita mateřské školy je 222 dětí. Mateřská škola se skládá ze dvou průchozích pavilonů.

Foto
Foto

Třídy jsou barevně odlišné, jejich názvy vycházejí z nástěnného obrazu v ložnici třídy (Louka, Les, Indiáni, Moře, Prales, Vesmír, Pravěk, Hospodářství, Berušky). Každá třída má svoji šatnu dětí, umývárnu, sociální zázemí, pracovnu-jídelnu, hernu, ložnici, která je kombinovaná též jako prostor pro hudební výchovu a ranní cvičení. Součástí tříd jsou i přípravné kuchyňky pro výdej jídel. Škola je vybavena dřevěným variabilním nábytkem, který lze dle potřeb dětí aktuálně přestavovat. Prostory pro děti jsou prostorné, vzdušné, vybavení tříd i celého areálu jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Vnitřní interiér neustále modernizujeme a zpříjemňujeme.

Nadstandartní vybavení MŠ

Nadstandartní vybavení MŠ

V prostorách mateřské školy je umístěna velká tělocvična s nářadím a náčiním, keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, výtvarná dílna, sauna, letní mlhoviště a učebna logopedie.

Foto
Foto
Foto

Je zde také propůjčena místnost Speciálně pedagogickému centru, kam 1x týdně dochází speciální pedagog a zajišťuje logopedickou péči dětem z naší školy a dětem z celé lokality Černý Most.

Stravování

Stravování

Stravování dětí je zajištěno vlastní vývařovnou, která je zařízena dle evropských parametrů. Dětem se v době celodenní docházky podává jedna dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Je dodržován spotřební koš, to znamená správný poměr tuků, cukrů, masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, luštěnin a brambor. Kvalita a množství podávaných porcí je kontrolováno stravovací komisí ze zástupců rodičů dětí. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách a při pobytu na zahradě jsou dětem k dispozici nerezová pítka.

Informace pro rodiče – výchovně vzdělávací program

Informace pro rodiče – výchovně vzdělávací program

Filozofií práce pedagogických pracovnic je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb a rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Při vytváření výchovně vzdělávacího plánu jsme vycházely ze zájmů a potřeb dětí poznávat svět v jeho celé podobě a v poznatcích přiměřených jejich věku. Tyto poznatky předáváme dětem formou her, didaktických her, skupinovou činností, individuální péčí, experimentováním, exkurzemi a výlety, školami v přírodě a oslavou různých svátků. Samozřejmě nezapomínáme ani na rozvoj pohybových dovedností dětí a to formou ranních cvičení a společnou činností z oblasti tělesné výchovy. Proto i název našeho výchovně vzdělávacího plánu má název "Svět očima dítěte". Chtěly jsme, aby i název mateřské školy vyjadřoval, čím chceme naše děti obohatit .

O
Očima dítěte hledíme na svět
B
Barevný svět dětství
L
Laskavost
Á
Atmosféra pohody a klidu
Č
Činorodost
E
Ekologické cítění
K
Kamarádství a komunikace

Mateřská škola Obláček se zapojila do projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 -2017, který je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Na škole probíhá bezplatná skupinová výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Děti jsou rozděleny do třech skupin pod vedením učitelek mateřské školy.

Foto
Foto

Naše mateřská škola čerpá dotace formou projektu s názvem Šablony pro MŠ Obláček, který je zaměřen na vzdělávání a podporu pedagogů mateřských škol. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a profesionalitu práce s dětmi.

Foto

Praktické informace

Praktické informace
Provoz školy:
6.30 - 17.00 hod.
Vyzvedávaní po obědě:
12.15-13.00 hod
Vyzvedávání po odpoledním odpočinku:
od 15.00 hod
Umístění třídy:
pavilon A
pavilon B
Název třídy:
1.třída – Hospodářství
2.třída - Prales
3.třída - Pravěk
4.třída - Vesmír
spec.třída - Beruška
1.třída – Les
2. třída – Louka
3.třída – Indiáni
4.třída – Moře
Počet dětí ve třídě:
22
26
17
28
10
26
28
22
27

Mateřská škola má 7 běžných tříd s homogenním složením dětí (děti stejného věku), 1 běžnou třídu s heterogením složením dětí a 1 speciální třídu zaměřenou na logopedickou péči s heterogenním složením (děti různého věku). Provoz v letních měsících je zabezpečován po týdnech jednotlivými mateřskými školami na obvodě dle časového harmonogramu. Termín provozu je vždy oznámen rodičům dva měsíce předem.

Školné a poplatky:
školné:
600,- Kč za měsíc
stravné pro děti od 3 do 6 let denní penze:
40,- Kč za den
stravné pro děti, které dovrší k 31.8. 6 let - denní penze:
43,- Kč za den

Platby se provádějí bankovním převodem na účet: 19-40 39 040 227 /0100

Pod přiděleným variabilním symbolem, vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Časový rozvrh dne

Časový rozvrh dne

Časový rozvrh dne je variabilní a vychází z potřeb dětí a aktuální situace.

Příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, didakticky cílené činnosti ve skupinkách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry.

Ranní cvičení, dopolední svačina.

Řízená činnost učitelkou. (estetické činnosti – hudební, výtvarné, pracovní, literární, poznání o světě kolem nás, tělesná výchova)

Pobyt venku.

Oběd.

Odpolední klid - náhradní aktivity pro děti předškolního věku, které nespí - zájmové kroužky, individuální péče, logopedická péče, klidné hry.

Odpolední svačina, zájmové činnosti dětí, případně pobyt na školní zahradě, zájmové kroužky.

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor
ředitelka školy
Bc. Kuchařová Jitka
1. zástupkyně
Bc. Tuhá Veronika
učitelky na třídách
1.A –Hospodářství
Mikolášová Lenka
Kubátová Markéta
2.A – Prales
Bc. Svobodová Kateřina
Hrubešová Šárka Dis.
3.A – Pravěk
Přikrylová Jitka
Dvořáková Radana
Korecová Martina (Asistent pedagoga)
4.A – Vesmír
Čížková Helena
Šlajsnová Jaroslava
1.B – Les
Profantová Iva
Lapková Aneta
2.B – Louka
Burešová Ivana
Bc. Kotíková Eliška
3.B – Indiáni
Černá Lenka
Šlápotová Monika
4.B – Moře
Plicková Eva
Prelová Silvie
Herinková Jaroslava (asistent pedagoga)
9. tř. – Berušky
Bc. Kuchařová Jitka
Bc. Tuhá Veronika
Hotová Lucia (Asistent pedagoga)
sekretářka
Sůrová Ivana
školnice
Langerová Kamila
provozní pracovnice
pavilon A
Švecová Jana
Pajtinková Ivana
pavilon B
Michálková Marcela
Valentová Tereza
vedoucí školní jídelny
Justianová Petra
paní kuchařky
hlavní
Kavalírová Zuzana
pavilon A
Kdýrová Věra
Hošková Věra
pavilon B
Žídková Dana
Dočekalová Renáta

Kroužky

Kroužky
Výtvarný Kroužek - p. učitelka Eva P. a Jitka P.

Výtvarné práce našich dětí jsou součástí vnitřních interiérů školy. Děti se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží. V roce 2003 a 2004 vyhrály děti celonárodní soutěž pořádanou firmou Nivea, za což obdržely didaktickou pomůcku a auto na zahradu. Výtvarné a prostorové práce dětí byly vystaveny i na světové výstavě ve Francii a v Hannoveru. Každým rokem se děti prezentují se svými výtvarnými díly na výstavě pořádané mateřskou školou v dětském koutku v prostorách CČM. Svými díly přispívají k výzdobě prostor KD Gong při příležitosti přehlídky MŠ "Předškoláček". Zároveň vystavují pro rodiče svoje práce v době konání oslav MDD. V prosinci 2008 se konala výstava výtvarných a keramických prací dětí v prostorách slavnostní síně Úřadu m.č. Prahy 14. Mateřská škola se zúčastnila výtvarné soutěže Alšova země, kde vystavovala výtvarné a keramické práce dětí, za což obdržela " Čestné uznání ". Výtvarné práce byly vystaveny i v Parlamentu ČR, kde se velmi líbily a odměnou pro děti byla i návštěva Parlamentu ČR. Za výtvarný projekt " Jaro " s nímž se děti zúčastnily výtvarné soutěže " Výtvarná výchova nejen ve škole " pod patronací MŠMT ČR získaly děti nejvyšší ocenění v kategorii předškolních zařízení a to titul "Lauerát". Ve školním roce 2010/2011 uspořádala MŠ veřejnou výstavu výtvarných a keramických prací dětí v prostorách slavnostní síně Úřadu m.č. Prahy 14.

Keramický kroužek - p. učitelka Šárka H., Lenka Č. a Silva P.

Keramické výrobky jsou součástí výzdoby vnitřního interiéru. Prezentují se rovněž na výstavě v prostorách CČM. Rovněž vystavují svoje díla při oslavě MDD. Keramické výrobky dáváme i darem. Ostatní výrobky si děti odnášejí domů.

Sauna – p. učitelky

Sauna je určena pro starší děti. Nutné je potvrzení od lékaře. Saunování má příznivé účinky na lidský organismus. Působí jako prevence onemocnění dýchacích cest, vede k otužování celého těla.

Kroužky jsou určeny především předškolním dětem v posledním ročníku. Pro velký zájem o kroužky jsou počty kroužků na dítě regulovány.

Plán spolupráce s Klubem rodičů - školní rok 2020/2021

Kroužky
Plán spolupráce s Klubem rodičů na školní rok 2020/2021 - I. pololetí

úkol : rozvíjet spolupráci s rodiči v zájmu potřeb dětí

Září
 • adaptace nových dětí za přítomnosti rodičů
 • třídní schůzky - volba zástupců výboru SRPŠ
 • schůze výboru SRPŠ
Říjen
 • 7.10. vybírání příspěvku SRPŠ za 1. pololetí škol. roku 2020/2021
 • zahájení práce zájmových kroužků, zahájení saunování
 • 1.10. - divadlo Horní Počernice – Maxipes Fík – třídy Moře, Louka
 • 2.10. - divadlo Horní Počernice – Maxipes Fík – třída Vesmír
 • 6.10. - divadlo Horní Počernice – Pinocchio – třída Prales
 • 7.10. - vánoční fotografování dětí
 • 20.10. - divadelní představení v MŠ – O mravenečkovi
 • divadlo Horní Počernice – Káťa a Škubánek – třídy Vesmír, Moře
 • divadlo Horní Počernice – Káťa a Škubánek – třídy Berušky, Pravěk
Listopad
 • 11.11. - divadelní představení v MŠ – Nejvzácnější věc pod sluncem
 • 20.11. - divadlo Horní Počernice – Zimní příhody včelích medvídků – třídy Louka, Prales, Pravěk
Prosinec
 • 2.12. – divadlo Horní Počernice – Vánoční pohádka o kapru Karlovi – třída Vesmír
 • 3.12. - divadelní představení v MŠ – Jak se v pekle kujou pikle
 • 15.12. - divadlo Horní Počernice - Malá mše vánoční - třída Moře
 • Mikulášská nadílka pro děti s návštěvou Mikuláše, čerta a anděla
 • Vánoční besídky pro rodiče a nadílka pro děti
Leden
 • 14.1. - divadlo Horní Počernice – Krysáci a ztracený Ludvík - třídy Berušky
 • 8.1. - divadelní představení v MŠ - O sedmi trpaslících
 • 20.1. a 21.1. – Sférické kino v MŠ
 • 26.1. - divadlo Horní Počernice – O třech námořnících
Plán spolupráce s Klubem rodičů na školní rok 2020/2021 - II. pololetí
Únor
 • vybírání příspěvku SRPŠ za II. pololetí škol. roku 2020/2021
 • 23.2. a 24.2. - Dřevíčkové dílničky v MŠ
 • Karneval v MŠ
Březen
 • 10.3. - divadelní představení v MŠ – Pohádka z kuchařské čepice
 • Společné fotografování dětí
Duben
 • 12.4, 13.4, 15.4. - Naučně-ekologický program v MŠ – Ježek bez jablíčka
 • Vernisáž výstavy v Galerii Prahy 14 - výstava do 24.4
 • 20.4. a 21.4. – Naučný program v MŠ – Jak roste chleba
Květen
 • Zápis na školní rok 2021/2022
 • 4.5. – Barevná pohádka – divadelní představení v MŠ
 • 7.5.-14.5. - Škola v přírodě Střelské Hoštice
Červen
 • oslava MDD, sportovní soutěže
 • školní výlet Labyrinty Loučeň
 • 8.6. - rozloučení se školáky - pasování školáků, hudební koncert s tancem pro děti, vystoupení dětí z předškolních tříd