Představujeme naši školu

Mateřská škola „Obláček“, Šebelova 874, Praha 9, Černý Most II. je v provozu od 10.4.1995. Od 1.1.2001 je MŠ v právní subjektivitě. Mateřská škola leží v těsné blízkosti ZŠ Generála Janouška. Jedná se mateřskou školu s 9-ti třídami, z čehož je 8 tříd běžných a 1 třída speciální, která byla zřízena v roce 1997. Kapacita mateřské školy je 222 dětí. Mateřská škola se skládá ze dvou průchozích pavilonů.

Třídy jsou barevně odlišné, jejich názvy vycházejí z nástěnného obrazu v ložnici třídy (Louka, Les, Indiáni, Moře, Prales, Vesmír, Pravěk, Hospodářství, Berušky). Každá třída má svoji šatnu dětí, umývárnu, sociální zázemí, pracovnu-jídelnu, hernu, ložnici, která je kombinovaná též jako prostor pro hudební výchovu a ranní cvičení. Součástí tříd jsou i přípravné kuchyňky pro výdej jídel. Škola je vybavena dřevěným variabilním nábytkem, který lze dle potřeb dětí aktuálně přestavovat. Prostory pro děti jsou prostorné, vzdušné, vybavení tříd i celého areálu jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Vnitřní interiér neustále modernizujeme a zpříjemňujeme.

 

Nadstandartní vybavení MŠ

V prostorách mateřské školy je umístěna velká tělocvična s nářadím a náčiním, keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, výtvarná dílna, sauna, letní mlhoviště a učebna logopedie.

Stravování

Stravování dětí je zajištěno vlastní vývařovnou, která je zařízena dle evropských parametrů. Dětem se v době celodenní docházky podává jedna dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Je dodržován spotřební koš, to znamená správný poměr tuků, cukrů, masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, luštěnin a brambor. Kvalita a množství podávaných porcí je kontrolováno stravovací komisí ze zástupců rodičů dětí. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách a při pobytu na zahradě jsou dětem k dispozici nerezová pítka.

Informace pro rodiče – výchovně vzdělávací program

Filozofií práce pedagogických pracovnic je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb a rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Při vytváření výchovně vzdělávacího plánu jsme vycházely ze zájmů a potřeb dětí poznávat svět v jeho celé podobě a v poznatcích přiměřených jejich věku. Tyto poznatky předáváme dětem formou her, didaktických her, skupinovou činností, individuální péčí, experimentováním, exkurzemi a výlety, školami v přírodě a oslavou různých svátků. Samozřejmě nezapomínáme ani na rozvoj pohybových dovedností dětí a to formou ranních cvičení a společnou činností z oblasti tělesné výchovy. Proto i název našeho výchovně vzdělávacího plánu má název „Svět očima dítěte“ ( ke stažení ZDE ). Chtěly jsme, aby i název mateřské školy vyjadřoval, čím chceme naše děti obohatit .

O – Očima dítěte hledíme na svět
B – Barevný svět dětství
L – Laskavost
Á – Atmosféra pohody a klidu
Č – Činorodost
E – Ekologické cítění
K – Kamarádství a komunikace

Mateřská škola Obláček se zapojila do projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 -2017, který je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Na škole probíhá bezplatná skupinová výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Děti jsou rozděleny do třech skupin pod vedením učitelek mateřské školy.

               

Naše mateřská škola čerpá dotace formou projektů s názvem Šablony pro MŠ Obláček a Šablony II, které jsou zaměřeny na vzdělávání a podporu pedagogů mateřských škol. Cílem projektů je zvýšit kvalitu a profesionalitu práce s dětmi.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: – k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

 

Praktické informace

Provoz školy:     6.30 – 17.00 hod.
Vyzvedávaní po obědě:   12.00-12.30.00 hod
Vyzvedávání po odpoledním odpočinku: od 15.00 hod
Umístění třídy:
pavilon A
1.třída – Hospodářství
2.třída – Prales
3.třída – Pravěk
4.třída – Vesmír
spec.třída – Beruška
pavilon B
1.třída – Les
2. třída – Louka
3.třída – Indiáni
4.třída – Moře

Mateřská škola má 7 běžných tříd s homogenním složením dětí (děti stejného věku), 1 běžnou třídu s heterogením složením dětí a 1 speciální třídu zaměřenou na logopedickou péči s heterogenním složením (děti různého věku). Provoz v letních měsících je zabezpečován po týdnech jednotlivými mateřskými školami na obvodě dle časového harmonogramu. Termín provozu je vždy oznámen rodičům dva měsíce předem.

Školné a poplatky:
školné:
600,- Kč za měsíc
stravné pro děti od 3 do 6 let denní penze:
50,- Kč za den, 1100,- za měsíc
stravné pro děti, které dovrší k 31.8. 6 let – denní penze:
53,- Kč za den, 1166,- za měsíc

Platby se provádějí bankovním převodem na účet: 19-40 39 040 227 /0100

Pod přiděleným variabilním symbolem, vždy do 25. dne předchozího měsíce

Pedagogický sbor
ředitelka školy – Bc. Jitka Kuchařová
zástupkyně – Bc. Veronika Tuhá
učitelky na třídách
1.A – Hospodářství – Lenka Mikolášová, Markéta Pikálková
2.A – Prales – Bc. Kateřina Svobodová, Šárka Hrubešová Dis., Renata Drahošová (Asistent pedagoga)
3.A – Pravěk – Jitka Přikrylová, Radana Dvořáková
4.A – Vesmír – Helena Čížková, Jaroslava Šlajsnová
1.B – Les –  Iva Profantová, Aneta Lapková
2.B – Louka – Ivana Burešová, Petra Ščuková
3.B – Indiáni – Lenka Černá, Monika Doni
4.B – Moře – Bc. Kateřina Čisáriková, Silvie Prelová, Jaroslava Herinková (Asistent pedagoga)
9. tř. – Berušky – Bc. Veronika Tuhá, Bc. Jitka Kuchařová, Tereza Čechová (Asistent pedagoga)
sekretářka – Ivana Sůrová
školnice –  Kamila Langerová
provozní pracovnice  pavilon A – Jana Švecová, Ivana Pajtinková
provozní pracovnice  pavilon B – Marcela Michálková, Tereza Valentová
vedoucí školní jídelny – Petra Justianová
kuchařky pavilon A – Zuzana Kavalírová, Věra Hošková
kuchařky pavilon B – Dana Žídková, Renáta Dočekalová

Kroužky

Výtvarný Kroužek – p. učitelka Jitka P.

Výtvarné práce našich dětí jsou součástí vnitřních interiérů školy. Děti se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží. V roce 2003 a 2004 vyhrály děti celonárodní soutěž pořádanou firmou Nivea, za což obdržely didaktickou pomůcku a auto na zahradu. Výtvarné a prostorové práce dětí byly vystaveny i na světové výstavě ve Francii a v Hannoveru. Každým rokem se děti prezentují se svými výtvarnými díly na výstavě pořádané mateřskou školou v dětském koutku v prostorách CČM. Svými díly přispívají k výzdobě prostor KD Gong při příležitosti přehlídky MŠ „Předškoláček“. Zároveň vystavují pro rodiče svoje práce v době konání oslav MDD. V prosinci 2008 se konala výstava výtvarných a keramických prací dětí v prostorách slavnostní síně Úřadu m.č. Prahy 14. Mateřská škola se zúčastnila výtvarné soutěže Alšova země, kde vystavovala výtvarné a keramické práce dětí, za což obdržela “ Čestné uznání „. Výtvarné práce byly vystaveny i v Parlamentu ČR, kde se velmi líbily a odměnou pro děti byla i návštěva Parlamentu ČR. Za výtvarný projekt “ Jaro “ s nímž se děti zúčastnily výtvarné soutěže “ Výtvarná výchova nejen ve škole “ pod patronací MŠMT ČR získaly děti nejvyšší ocenění v kategorii předškolních zařízení a to titul „Lauerát“. Ve školním roce 2010/2011 uspořádala MŠ veřejnou výstavu výtvarných a keramických prací dětí v prostorách slavnostní síně Úřadu m.č. Prahy 14.

Keramický kroužek – p. učitelka Šárka H., Lenka Č. a Silva P.

Keramické výrobky jsou součástí výzdoby vnitřního interiéru. Prezentují se rovněž na výstavě v prostorách CČM. Rovněž vystavují svoje díla při oslavě MDD. Keramické výrobky dáváme i darem. Ostatní výrobky si děti odnášejí domů.

Sauna – p. učitelky

Sauna je určena pro starší děti. Nutné je potvrzení od lékaře. Saunování má příznivé účinky na lidský organismus. Působí jako prevence onemocnění dýchacích cest, vede k otužování celého těla.

Výuka ČJ pro cizince – p. učitelka Bc. Kateřina Svobodová, Šárka Hrubešová DiS., Markéta Pikálková, Lenka Mikolášová, Ivana Burešová, Jitka Přikrylová, Silvie Prelová

Výuka je určena dětem s odlišným mateřským jazykem. Několik posledních let probíhala skupinová výuka dětí v rámci projektu „Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14“. Výuku zajišťují paní učitelky. Při skupinové výuce se paní učitelky věnují tématům z běžného života a zároveň navazují na právě aktuální třídní vzdělávací program. Od školního roku 2021/2022 budou děti v posledním ročníku vzdělávány hodinu týdně v rámci předškolního vzdělávání a mladší děti v rámci projektu.

Kroužky jsou určeny především předškolním dětem v posledním ročníku. Pro velký zájem o kroužky jsou počty kroužků na dítě regulovány. Během nepříznivé epidemiologické situace jsou kroužky omezeny nebo zrušeny.